SEZAM v karamele 27g

5906285000467
5906285001266
15 mesiacov
27 g
8 disp x 36 kusov = 288 ks/kartón
7,77 kg
48