SEZAM v karamele 27g

15 mesiacov
20 disp x 24 kusov = 480 ks/kartón